CAMPUS NEWS

Incredible! We Let A Cat Write Our Final Interpersonal Communication Paper and He Still Managed to Get a B-

You can’t make stories like this up! We gave a cat a laptop and the prompt to our final paper for COM-117 “Interpersonal Communication.” Despite not having any grasp of the English language, the cat managed to get a B- on the paper! Impressive! See the full paper below:

Aezrsxtdcyfvugbhnjmk,l,kijuhygtfrdeswasdftgygfhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhuytrewqsdfghjk,mbvcxddfgggggg

gggggggggggggggggggggw765t8hfoisduog8e9ohsi74ughjejjejejejejeii03e485yhjerthbjkl;oiuytredfghjjjjjjjjjjjjjjddddddddddddddddddddddd

dddddddddddddddddddddddkkkkkkkkk8e8848ujkfghjkdfghjksdfghjklajajaianwia

wiammmwihfbnakgfbnmvjhgfwi4otedcruzisthezodiackillerdfghj

klkiuytrede1111111111111111111111111k1111111114567ujnnnnnbvcdswwwwertsysucdhsjwwwwwwwwwwwwyyyyiiiop[‘;.,mnbvfdsrtyuiopre

wqwertyuiffggkkkkjjuioijjjgfdsawedfghtyuddfghjfsssssssssswwwwwwwwwwwrtterrrsgfghjyfdjdfguyyyyyy@#$%^&*(hsjskskaojnnnewieiewol

ddkj;a;’8675309_]]]-sodppAOJFHGFR…>>..//e./erl/t,kgjhgkbkkkkkkkkkkcllclclclrpfpfffffkfll…?.,mnsgdvbk444444444444444444444444444444444444444444444444

 

44444444444444444444444443434343444444444443334444444445444444444444444444444444

44444444444454444454454554445545444444444344444444444444444c4d4dq5rwc55q4wd4qfw54de4f5rcf4

 

ufg3u4y5898gjwlekrgnwkhehtgukrghnerjjjjjhjldjhnt98w5ghgowv

wuimclkcfgvijbvndnosij5448u2==03jj333333333hhhhdjkbhgdfasdjfhlarijnvlskej

rtbuuwkbthquiytgbjvn ki4ut0yh jwoeeirhutb teekrjewrbghoei4i4i4i4i4392errd

ddddddsjjajajkrrii3ikerjfidnkknhhwuswighihgihnbkfyuhvp9o58h89888lsss11!!!@@@#$%jhh*h

h9Y&y4/////ddejejejedddd/d/lssl’’alkjhgisyubvryrnwdhdni kuy vnfdikk

nj  bumdbfcf fb jj jbrb j rjhr3b4js jjjjjjjj3jghhhhhjdjdjdjdddddddddddddd3jckckckkckfkkfmvmvmnbnbnb

djewikfhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhffi

3onqvfdmqkwwwwwwwwwwl3li35fkw7nu4vth3iodfskjkiopfigvjbdiosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssslpdsfhik5729vokcutjilktfmnkskkkdkkdlslserj.

Categories: CAMPUS NEWS